پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
اول دبستان کتاب گاج و فارسی دوره شود. چهارشنبه/24/اردیبهشت

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
دوم دبستان ریاضی 3 فصل آخر تمرین شود. شنبه/28/اردیبهشت

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
سوم دبستان ریاضی خوانده شود. شنبه/28/اردیبهشت

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
چهارم دبستان ریاضی کل کتاب خوانده شود. شنبه/28/اردیبهشت

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
پنجم دبستان ریاضی تمرین شود. شنبه/28/اردیبهشت

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
ششم دبستان ریاضی تمرین شود. شنبه/28/اردیبهشت