پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
اول دبستان نگاره ۱ تا ۱۰ کامل دوره شود. خواندن کلمات و بخش کردن و صدای اول و اخر کار شود . چهارشنبه/24/مهر

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
دوم دبستان ریاضی فصل ۱ جهت ازمون خوانده شود . فارسی درس ۲ روانخوانی شود. چهارشنبه/24/مهر

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
سوم دبستان فارسی تمام کلمات مخالف ها و هم خانواده های درس ۲ خوانده شود. قران صفحه ۲۷ خوانده شود . فارسی کامل خوانده شود جهت ازمون. چهارشنبه/24/مهر

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
چهارم دبستان درس ۱ تا ۴ مطالعات خوانده شود جهت ازمون . جدول بودجه تهیه شود. چهارشنبه/24/مهر

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
پنجم دبستان ریاضی فصل اول کاگو و هدیه ها ۲ درس کتاب و کتاب کاگو خوانده شود. چهارشنبه/24/مهر

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
ششم دبستان هدیه ها تا اخر درس ۲ و ریاضی فصل ۱ خوانده شود . چهارشنبه/24/مهر