پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
اول دبستان فارسی تا پایان درس 12 خوانده شود. روان خوانی گوش دراز خوانده شود. چهارشنبه/2/بهمن

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
دوم دبستان سوالات علوم از درس 1 تا 7 خوانده شود. قران خوانده شود. چهارشنبه/2/بهمن

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
سوم دبستان مطالعات درس 13 خوانده شود. قرآن صفحه 68 خوانده شود. فارسی درس 10 خوانده شود جهت املا. چهارشنبه/2/بهمن

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
چهارم دبستان ریاضی تا اخر صفحه 15 خوانده شود پرسیده می شود. 3 دایره به اندازه های مختلف رسم شود و اورده شود. چهارشنبه/2/بهمن

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
پنجم دبستان درس 11 تا 17 فارسی خوانده شود و 2 شعر به صورت دلخواه حفظ شود. چهارشنبه/2/بهمن

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
ششم دبستان تحقیق صفحه 73 هدیه ها انجام شود. هرم و مخروط و استوانه بسازید. چهارشنبه/2/بهمن