پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
اول دبستان با استفاده از جدول اعداد الگوهای ۲ تا ۲ تا و ۳ تا ۳تا و الگوی ۴ تا ۴تا و ۵ تا ۵ تا را حفظی بنویسید دوشنبه/12/اسفند

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
دوم دبستان علوم درس ۱۱ به همراه درسنامه و سوالاتی که در گروه فرستاده شده خوانده شود- کتاب کاگو درس ۱۱ علوم حل شود چهارشنبه/14/اسفند

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
سوم دبستان کاردروس درس ۱۷ مطالعات حل شود و چهارضرب عدد ۲۴ نوشته شود و روی محور نشان داده شود چهارشنبه/14/اسفند

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
چهارم دبستان تمرین ریاضی تا آخر صفحه ۱۱۱ حل شود- فارسی درس شیر و موش را بخوانید . معنی لغات و متضاد و هم خوانواده را پیدا کنید- صفحه ۱۱۴ حل شود- گوش کن وبگو صفحه ۱۱۱ حل شود چهارشنبه/14/اسفند

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
پنجم دبستان هدیه ها درس ۱۲ و ۱۳ خوانده شود و سوالات کتاب کاگو جواب داده شود - سوالات ریاضی کاگو فصل ۶ از اول تا سوال ۹ امروز چک میشود چهارشنبه/14/اسفند

پایه تحصیلی تکلیف تاریخ تحویل
ششم دبستان اجتماعی درس ۲۳ و ۲۴ خوانده شود و فعالیتها انجام شود- کتاب کاگو دروس ۲۱ تا ۲۴ اجتماعی حل شود چهارشنبه/14/اسفند