آخرین زمان بروز رسانی:1398/2/7***13:23


با سلام. به اطلاع می رساند به مناسبت هفته سلامت برنامه تهیه غذای سلامت ( لوبیا گرم) در مدرسه برگزار میشود دانش آموزان در صورت تمایل به تهیه مبلغ 1000 تومان به همراه داشته باشند.


آخرین زمان بروز رسانی:1398/2/7***13:23


با سلام. به اطلاع می رساند به مناسبت هفته سلامت برنامه تهیه غذای سلامت ( لوبیا گرم) در مدرسه برگزار میشود دانش آموزان در صورت تمایل به تهیه مبلغ 1000 تومان به همراه داشته باشند.


آخرین زمان بروز رسانی:1398/2/7***13:22


با سلام. به اطلاع می رساند به مناسبت هفته سلامت برنامه تهیه غذای سلامت ( لوبیا گرم) در مدرسه برگزار میشود دانش آموزان در صورت تمایل به تهیه مبلغ 1000 تومان به همراه داشته باشند.


آخرین زمان بروز رسانی:1398/2/7***13:21


با سلام. به اطلاع می رساند به مناسبت هفته سلامت برنامه تهیه غذای سلامت ( لوبیا گرم) در مدرسه برگزار میشود دانش آموزان در صورت تمایل به تهیه مبلغ 1000 تومان به همراه داشته باشند.


آخرین زمان بروز رسانی:1398/2/7***13:20


با سلام. به اطلاع می رساند به مناسبت هفته سلامت برنامه تهیه غذای سلامت ( لوبیا گرم) در مدرسه برگزار میشود دانش آموزان در صورت تمایل به تهیه مبلغ 1000 تومان به همراه داشته باشند.


آخرین زمان بروز رسانی:1398/2/7***13:23


با سلام. به اطلاع می رساند به مناسبت هفته سلامت برنامه تهیه غذای سلامت ( لوبیا گرم) در مدرسه برگزار میشود دانش آموزان در صورت تمایل به تهیه مبلغ 1000 تومان به همراه داشته باشند.