با عرض سلام خدمت اولیا ی گرامی
مدرسه هوشمند هانیه مدرسه ای است که همفکری همکاری همیاری مشارکت فعال و خود انگیخته اولیاء و مربیان بر آن حاکم است.
عزیزان پایه و اساس زندگی اجتماع خانواده است و خانواده در سازندگی و شکل گیری افکار بچه ها نقش دارد. و لذا موفقیت مدرسه در گرو همکاری اولیاء با مدرسه میسر است.
ارتباط میان اولیاء و مربیان به طور ذاتی امری مقدس و مبارک است ، زیرا اگر ارتباط خانه و مدرسه را از نظام تعلیم و تربیت بگیرند گویی روح را از پیکر جدا کرده اند و ارتباط آن چنان تاثیری در زندگی ما دارد که بعضی لفظ معجزه را در مورد آن به کار برده اند
ارتباط خانه ومدرسه و هم اندیشی اولیاء با مربیان یکی از لوازم اصلی تعلیم و تربیت صحیح و همه جانبه است و در این میان خانوا ده اولین و مقدس ترین عامل تربیت نوجوانان است .
زیر بنای اخلاق و اعتقادات انسان در خانواده شکل می گیرد. خانواده می تواند در پرورش انسان های متفکر، آگاه و بالنده بسیار تاثیر گذار باشد و بیماری جامعه به مقدار زیاد در گرو شرایط عمومی خانواده است و در حقیقت سلامت جامعه بستگی به سلامت خانواده دارد.