تاريخچه:

مجتمع فرهنگي آموزشي هانيه هوشمند در سال 1384 فعاليت خود را آغاز نمود . اين آموزشگاه با هدف ايجاد محيطي آموزشي و فرهنگي براي تربيت و تعليم و استفاده هرچه بهتر از دوران تحصيل دانش آموزان ايران اسلامي تاسيس گرديده است . اين آموزشگاه با هوشمند سازي كامل كلاسها واجراي سيستم آموزشي چندرسانه اي ، اجراي طرح مروج سلامت و همچنين اجراي طرح انجام تكاليف در مدرسه با نظارت كامل آموزگار سعي در تعميق معلومات دانش آموزان و ايجاد فرآيند ياددهي – يادگيري به صورت مطلوب دارد.