اهداف و طرح هاي مجتمع فرهنگي آموزشي هانيه هوشمند:


1-هوشمند سازي كامل آموزشگاه
2-تجهيز كلاسهاي درس به سيستم آموزش چند رسانه اي.
3-اجراي طرح انجام تكاليف در مدرسه با نظارت و راهنمايي آموزگار.
4-افزايش انگيزه و عمق يادگيري وياددهي.
5-آگاهي يافتن اوليا از فضاي تحصيل دانش آموزان.
6-يادگيري دانش آموزان در محيطي با نشاط و جذاب.
7-تكاليف و تمرينهاي پروژه اي و ارزشيابي مستمر و اطلاع رساني به اوليا از طريق سيستم الكترونيك.
8-ايجاد ارتباط سريع و آسان دو سويه الكترونيك با مدرسه.
9-ارائه آموزش متناسب هر فرد.
10--توجه به استعداد و توانايي فردي دانش آموزان.
11-شناسايي علايق و استعدادهاي واقعي دانش آموزان و برنامه ريزي نفر به نفر با نظارت مشاور.
12- ارائه گزارش هاي مناسب و مستمر از وضعيت رفتاري و اخلاقي دانش آموزان.
13- تشكيل جلسات آموزش خانواده در جهت حل مشكلات رفتاري و تحصيلي دانش آموزان.
14- پيوند زدن دانايي دانش آموزان به توانايي.
15- همراهي اوليا با مدرسه در كنترل و هدايت تحصيلي دانش آموزان.
16- اجراي طرح مروج سلامت.
17- پاورپونت معرفی مجتمع فرهنگی هانیه(دانلود).